Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στο πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ » ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2.3 “Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων”, της Δράσης 16706 “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος (https://digitalsme.gov.gr) καθώς και μέσω του γραφείου υποστήριξης κατά τις ώρες 09:00-17:00 στο τηλέφωνο.: 2107001420

ΚΑΛΕΙ

Τους δυνητικούς Δικαιούχους του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» του Άξονα 2.3 «Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων», της Δράσης 16706 «Ψηφιακών Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, για την υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και διαδικασίες του Οδηγού Εφαρμογής Προγράμματος (Παράρτημα Ι), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να
• εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
• αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
• ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
• αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι ενισχύσεις διατίθενται στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L 352/24.12.2013) (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis aid).

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 180.000.000,00 ευρώ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη Δράση του ΤΑΑ – 16706 με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Έχει ενταχθεί στο ΕΣΑΑ με την αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 14113/03-02-2022 απόφαση ένταξης του έργου (ΑΔΑ: Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3), με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161102.

Στον Οδηγό του Προγράμματος (Παράρτημα Ι της παρούσης), καταγράφονται αναλυτικά:
• οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επιλεξιμότητας) των δυνητικών δικαιούχων των επιταγών (vouchers) καθώς και όλες οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από πλευράς τους σε όλα τα επιμέρους στάδια υλοποίησης του Προγράμματος που τους αφορούν,
• οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του επιλέξιμου επιχορηγούμενου εξοπλισμού,
• οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επιλεξιμότητας) των δυνητικών προμηθευτών του επιχορηγούμενου εξοπλισμού καθώς και όλες οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από πλευράς τους σε όλα τα επιμέρους στάδια υλοποίησης του Προγράμματος που τους αφορούν,
• καθώς και οτιδήποτε αφορά στη διαχείριση και υλοποίησή του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ».

Στο πλαίσιο του Προγράμματος τηρείται η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα ο ν. 4624/2019 (A’ 137) “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”.

Τα στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης, με βάση το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος (https://digitalsme.gov.gr) καθώς και μέσω του γραφείου υποστήριξης κατά τις ώρες 09:00-17:00 στο τηλέφωνο.: 2107001420

Η Πρόσκληση του Προγράμματος θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες:
• του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (https://mindigital.gr/),
• της ΚτΠ ΜΑΕ (https://www.ktpae.gr),
• του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (https://greece20.gov.gr/)

👉Συμπλήρωσε την φόρμα και γνώρισε τις λύσεις που ταιριάζουν στην επιχείρηση σου.