Μετάθεση ημερομηνιών απόσυρσης/αντικατάστασης ταμειακών, μηχανισμών και διασύνδεσης λογισμικών ERP με POS

Δελτίο τύπου ΑΑΔΕ 01/07/2024 (σχετικό ΦΕΚ Α. 1101 /01-07-2024)

Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις παρακάτω
υποχρεώσεις απόσυρσης/αντικατάστασης ταμειακών και μηχανισμών και
διασύνδεσης λογισμικών ERP με POS, με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ,
Γιώργου Πιτσιλή μετατίθενται ως εξής οι παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες:

1. Υποχρεωτική απόσυρση ΕΑΦΔΣΣ και απλών ΦΗΜ

• Οι ΕΑΦΔΣΣ όλων των επιχειρήσεων αποσύρονται υποχρεωτικά έως
31/7/2024. Δεν αποτελεί προϋπόθεση της αντικατάστασης και δεν
δικαιολογεί τη μη αντικατάσταση στο πέρας της παραπάνω
ημερομηνίας, η τυχόν εκκρεμότητα διασύνδεσης του νέου
ταμειακού συστήματος που θα επιλεγεί με το/τα POS της
επιχείρησης.
• Ομοίως, οι απλοί ΦΗΜ που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις
εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα αποσύρονται
υποχρεωτικά έως 31/7/2024.
• Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν διασυνδέσει τα POS τους με τα
ταμειακά τους συστήματα σύμφωνα με την απόφαση Α. 1157/2023
παρ. 2.5 περ. δ’, υποχρεούνται να αποσύρουν τους ΕΑΦΔΣΣ που
χρησιμοποιούν έως 31/10/2024.
• Ειδικά, οι επιχειρήσεις πρατηρίων καυσίμων παύουν τη χρήση των
ΕΑΦΔΣΣ που διαθέτουν έως και την 31/12/2024 και έχουν
υποχρέωση διασύνδεσης των Ταμειακών Συστημάτων, με τα οποία
αντικαθιστούν τις ΕΑΦΔΣΣ, με POS από 1/1/2025.

2. Μηχανισμοί με τους οποίους επιτρέπεται να αντικατασταθούν οι ΕΑΦΔΣΣ ή
οι απλοί ΦΗΜ για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της
εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα

• Από 1/8/2024, οι επιχειρήσεις εστίασης με σερβίρισμα σε
τραπεζοκαθίσματα που σήμερα χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ ή απλούς
ΦΗΜ, έχουν υποχρέωση να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω
ταμειακά συστήματα:
– ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή
– ΦΤΜ Εστιατορίου ή
– ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου ή
– Πάροχο ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2024
Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που θα εκδοθεί εντός της εβδομάδας,
θα προβλεφθούν εξαιρέσεις από την υποχρέωση αντικατάστασης απλών
ΦΗΜ για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και βρίσκονται
σε μη τουριστικές περιοχές με μικρό πληθυσμό ή όπου η δραστηριότητα
εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα αποτελεί μόνο παρεπόμενη
δραστηριότητά τους.

3. Διασύνδεση με POS των ταμειακών συστημάτων που συνεργάζονται με ERP

σύμφωνα με την Α. 1155/2023.
Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακά συστήματα που
συνεργάζονται με ERP έχουν υποχρέωση διασύνδεσης των
συνεργαζόμενων με ERP ταμειακών συστημάτων με POS, σύμφωνα με την
Α.1155/2023, έως την 30/9/2024.