ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η μορφή της σύμβασης είναι στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή των λογισμικών Pegasus www.tesae.gr

ΕΣΤΕΣ S.N. (Ε00ΧΧΧΧΧΧ)

Η Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία ΤΕΣΑΕ ΑΤΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, Χλόης 26 Ζωγράφου Τ.Κ. 157 72 με ΑΦΜ 094420307 ΦΑΒΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……………… (στο εξής καλούμενη “η ΤΕΣΑΕ”) και ο Πελάτης (Επωνυμία) που εδρεύει στην (Οδός, Αριθμός, Πόλη) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον (Υπεύθυνο της Επιχείρησης) συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής :

Η ΤΕΣΑΕ να αναλάβει την Τεχνική Υποστήριξη του Συστήματος Λογισμικού και την Στήριξη των Χρηστών αυτού, του οποίου σήμερα ο Πελάτης είναι αποδεδειγμένα ο νόμιμος κάτοχος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα σύμβαση.

μπορείτε να δείτε ολόκληρη την σύμβαση από εδώ.